दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा

दर रेट पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना ।

उपरोक्त सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्ष ०८०।८१ मा उपकरणहरु खरद गर्नका लागि सूचना प्रकाशित :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *